Salgsbetingelser

Kjøpsvilkår (Salgsbetingelser) for Gladitrening.no – Lumimind AS

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkår for netthandel på Gladitrening.no. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp på Gladitrening.no.

 • Partene

Selger er:

Gladitrening.no – Lumimind AS

Organisasjonsnummer: 995 757 893

Postadresse: Sigrid Ullebergs Vei 5, 3612 Kongsberg

E-post: patricia@gladitrening.no

heretter omtalt som «Glad i trening».

Kjøper er:

Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling.

heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden».

Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

 • Generelt

Kjøp av varer eller tjenester fra Gladitrening.no er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene. Kunder under 18 år kan bare handle i butikk, grunnet aldersgrense for betalingssystemene som
«Glad i trening» benytter. Alternativt kan kunder under 18 år få en myndig person (eksempelvis en foresatt) til å foreta handelen.

Kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning i kundens ufravikelige rettigheter i henhold til, eksempelvis, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

 • Bestilling og avtale

Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet ved ordrebekreftelse), opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på
«Glad i trening» server. «Glad i trening» er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på Gladitrening.no. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under.

Ved mottatt bestilling, vil «Glad i trening» bekrefte ordren ved å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra «Glad i trening» , som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på Gladitrening.no. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra «Glad i trening» i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mv., kan «Glad i trening» ensidig endre, slette eller avvise ordre.

Inngått avtale vil bli arkivert av etter gjeldende regelverk og er tilgjengelig for kunden på forespørsel. Avtalen kan inngås på norsk.

 • Prisbetingelser

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Fraktpriser:

–        Fraktpriser fra 59.- pr ordre ved bestillinger for mindre enn kr. 1500,- (frakt utføres av PostNord, men øvrige aktører kan også benyttes dersom hensiktsmessig). For ordre til Norge og EU er alle priser oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt. «Glad i trening» tar forbehold om prisendringer. Prisendringer vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft etter bestilling. 

«Glad i trening» tar forbehold om endringer av prisene.

 • Betaling

«Glad i trening» kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra «Glad i trening» til kjøperen.

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene Klarna Checkout, Klarna Faktura eller Klarna Delbetaling. Ved bruk av Klarna Checkout kan kunden benytte de til enhver tid gjeldende betalingsmetoder akseptert av Klarna. Ved betaling med debit- eller kredittkort kan Klarna reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse av varen. Ved bruk av Klarna Faktura og Klarna Delbetaling vil Klarna foreta kredittvurdering av kunden før utsendelse av faktura. All kommunikasjon og informasjon om betalingen blir sendt fra Klarna. Se fullstendige vilkår på https://www.klarna.com/no/vilkar.

 • Salgspant

«Glad i trening» forbeholder seg salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg.

 • Levering og risikoen for varen

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

«Glad i trening» har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil «Glad i trening» gi kunden informasjon så fort «Glad i trening» har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal «Glad i trening» levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 • Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi «Glad i trening» melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert

Ved bruk av angreretten vil «Glad i trening» tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra «Glad i trening» fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

 • Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom «Glad i trening» ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra «Glad i trening».

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra «Glad i trening». Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som
«Glad i trening» ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for «Glad i trening» at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at «Glad i trening» oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom «Glad i trening» ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre «Glad i trening» til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom «Glad i trening» ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis «Glad i trening» nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet «Glad i trening» om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom «Glad i trening» godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor «Glad i trening» kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 • Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi «Glad i trening» melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra «Glad i trening».

Reklamasjon til «Glad i trening» må skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. «Glad i trening» kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder «Glad i trening» urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
«Glad i trening» har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 • «Glad i trening» rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes «Glad i trening» eller forhold på
«Glad i trening» side, kan «Glad i trening» i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. «Glad i trening» vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

«Glad i trening» kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper «Glad i trening» sin rett dersom
«Glad i trening» venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

«Glad i trening» kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.
«Glad i trening» kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter «Glad i trening» en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan «Glad i trening» heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan «Glad i trening» kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 • Rettigheter

Nettsiden Gladitrening.no og alt innhold som der er tilgjengelig tilhører «Glad i trening» eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen er beskyttet bl.a. gjennom lover om immaterielle rettigheter og markedsføring. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten A
«Glad i trening» skriftlige forhåndsgodkjenning.

 • Personopplysninger

Gjennom godkjenning av disse kjøpsvilkårene, samtykker du til at
«Glad i trening» kan behandle de personopplysningene som innhentes i forbindelse med kjøpet og gjennomføringen av dette, innenfor rammene som er beskrevet i dette punktet.

«Glad i trening» kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn, fødselsdato og adresse
 • E-post
 • Kjøpsinformasjon, herunder opplysninger om varer du kjøper, tidspunkt og pris
 • Betalingsinformasjon
 • Opplysninger om eventuell korrespondanse mellom deg og «Glad i trening» i forbindelse med kjøpet

«Glad i trening» behandlingsansvarlig for personopplysninger innhentet i forbindelse med kjøpet. «Glad i trening» vil behandle dine personopplysninger for å administrere og gjennomføre bestillingen din, for å levere tjenesten til deg.

Med mindre du har samtykket til noe annet, kan «Glad i trening», i tråd med personopplysningsloven, kun behandle de personopplysninger som er nødvendig for at «Glad i trening» skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at «Glad i trening» skal få gjennomført avtalen, eller i lovbestemte tilfelle.

 • Tvister og lovvalg

Klager må rettes til«Glad i trening» innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10.

Tvister som springer ut av eller oppstår i forbindelse med kjøpet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. For øvrig hører tvister inn under de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


 [1]Disse vilkårene skal sammen med bestillingsløsningen sørge for at kunden får de opplysningene kunden har krav på, herunder opplysninger om at det foreligger angrerett. Vilkårene behøver ikke å informere om reglene for situasjonen der den næringsdrivende ikke har gitt slike opplysninger.